Univerzita Komenského

Katedra mineralógie a petrológie
Katedra geológie a paleontológie
Katedra geochémie
Katedra pedológie

STU

Materiálovotechnologická fakulta

SPU

Katedra mikrobiológie
Katedra ochrany rastlín

SZU

Katedra mikrobiológie

Slovenská akadémia vied – ústavy

Geologický
Elektrotechnický
Materiálov a mechaniky strojov
Merania
Informatiky
Molekulárnej fyziológie a genetiky
Krajinnej ekológie
Ekológie lesa

Ďalšie firmy

Zlievareň Trnava
US STEEL Eurocast košice
VSŽ Foundry Košice
Matador Púchov
ZF SACHS Trnava
Nafta Gbely  a.s.
Pamiatkový úrad Bratislava
Mliekarne Zvolen
Mikrochem Pezinok
Kerkosand Šajdíkové Humence
Veterinárne a potravinové správy
Veterinárne ambulancie
Klinika asistovanej reprodukcie ISCARE Bratislava
Nemocnica Kramáre Bratislava
Mikrobiologické laboratóriá
Vysoké, stredné a základné školy
A iné